สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจรขึ้น ในงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน” ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการ “ของดีเมืองเชียงแสน : ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีเนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดี จารึกเชียงแสน เอกสารโบราณล้านนา พระพุทธรูปเชียงแสน วิถีชีวิต และการแต่งกายของชาวเชียงแสน ทั้งในในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการสาธิตการปั้นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน การเขียนอักษรล้านนา การห่อผ้าคัมภีร์ใบลาน และการทอตุงพื้นบ้าน

You may also like...