สำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University Teknologi MARA (UITM) Melaka จากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University Teknologi MARA (UITM) Melaka ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มาลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน

You may also like...