หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” (Proceeding)

หนังสือรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21″ (Proceeding)” (The CRRU 1st International Art and Culture Conference “The Art and Culture Security of the 21st Century”(Proceeding)) 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> Proceeding

You may also like...