ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เล็งเห็นคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมดังกล่าว จึงจะได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูการตีกลองปู่จาล้านนาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคอันเป็นทักษะการตีกลองปู่จา โดยเฉพาะภูมิปัญญาการคิดสร้างทำนองของการตีกลองปู่จาและจังหวะเพลงที่สอดแทรกองค์ความรู้ภูมิปัญญาอันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนล้านนาในอดีตให้ได้รับการเรียนรู้และสืบทอดต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการดนตรีล้านนาขึ้น ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...