กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจารใบลานตากธรรม และห่อคัมภีร์ใบลาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจารใบลานตากธรรม และห่อคัมภีร์ใบลานในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...