ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าเยี่ยม ติดตามและสัมภาษณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

You may also like...