กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

  • SONY DSC

ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาอีกแขนงหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสังคม ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถ่ายทอดผ่านเสียงดนตรี และการออกลีลาท่ารำต่างๆ ซึ่งสร้างสรรค์โดยบรรพบุรุษที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา จึงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสั่งสอนให้ผู้ที่ศึกษารู้จักเคารพบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ความดีงามเหล่านี้ขึ้นมา และศรัทธาในความดีงามในวัฒนธรรมล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าในการจัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้สักการบูชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันที่  ๑๓ มิถุนายน   ๒๕๕๘ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น