กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม สถาบันอาเซียนศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

You may also like...