นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า) จังหวัดเชียงราย

You may also like...