เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สนง.อธิการบดีฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...