ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องจารใบลานตากธรรม และห่่อคัมภีร์ใบลาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจารใบลานตากธรรม และห่่อคัมภีร์ใบลาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...