คณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีคณะผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏเชียงราย

You may also like...