ร่วมแสดงความยินดีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ได้รับรางวัล”คนดีศรีเชียงราย” ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยท่านอาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย พร้อมบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทางรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจาก ว.วชิรเมธี ไร่เชิญตะวัน เชียงราย พร้อมคนดีฯ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๑๑๙ คน ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

 

You may also like...