สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้ามอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวางทอง เดินทางเข้ามามอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ให้กับนางสาวณัฏฐา ศักดิ์แสน นักศึกษาปริญญาตรี (ปี ๑) ประธานชมรมดุริยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...