พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้มีการจัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยท่านผู้อำนวยการสมหวัง อินทร์ไชย พร้อมบุคลากรภายในหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับท่านอธิการด้วย

You may also like...