ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ “อาจารย์มาลา คำจันทร์” นักเขียนซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์มาลา คำจันทร์ นักเขียนซีไรท์ (๒๕๓๔) และศิลปินแห่งชาติ (๒๕๕๖) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารโบราณล้านนา เพราะเปรียบเสมือนตู้สมบัติอันมีค่า ที่เก็บสั่งสมภูมิปัญญาอันมีค่าของบรรพชนที่รอให้อนุชนรุ่นหลังได้เปิดเข้าไปศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป

You may also like...