สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

You may also like...