สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๕๐ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาศิลปกรรม นำนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน ๕๐ คน เข้าชมหอนิทรรศการถาวร และหอนิทรรศการหมุนเวียนโดยการต้อนรับของผู้อำนวยการ อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย และรองผู้อำนวยการ อาจารย์อดิเทพ วงค์ทอง พร้อมบุคลากรภายในหน่วยงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...