กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2560

ด้วยวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เป็นวันที่พระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” และได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันราชภัฏในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมชุดการแสดงจากชมรมดุริยนาฏศิลป์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...