ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป

 

1-1

ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป โดยกำหนดจำนวน ๒๗ รูป/มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดำเนินการจัดอุปสมบทรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการหรือมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๖๒๑๑

1-2

 

You may also like...