กิจกรรมโคมล้านนาวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมโคมล้านนาวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโคมล้านนา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...