คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล รศ.ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม และ รศ.ดร.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ได้มีกำหนดสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...