กิจกรรมการถ่ายทอด ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้รู้ที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งได้ประยุกต์นำเอาองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ดังนั้นการอนุรักษ์สืบสาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษาขึ้น โดยเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่น การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวของคนล้านนาในอดีต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

You may also like...