กิจกรรมอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอบรมเชิงปฏิบัติการงานใบตองล้านนา “ขันผูกมือล้านนา” และ “กรวยดอกไม้ที่ใช้ในพิธีกรรมล้านนา” พร้อมนำเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน และนำเข้าเยี่ยมชมแหล่งศิลปกรรม วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

You may also like...