พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มอบหมายจากจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้เข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

You may also like...