พิธีเปิดอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว

ด้วย อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นับว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยจึงได้จัสร้างอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัญฑิต วงษ์แก้ว  ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ และได้กำหนดจัดพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของอาจารย์ ดร.บัญฑิต วงษ์แก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...