ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

logo

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราย ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ )

ปรัชญา
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึก เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในชุมชน
๒. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมสมัย
๓. ส่งเสริมให้ดำเนินโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงกับหน่วยงานและองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๖. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๒. เพื่อเป็นหน่วยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง
๓. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๔. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย
๑. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๓. ส่งเสริมด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง
๔. สร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

******************************************************

You may also like...

ใส่ความเห็น