รับมอบเกียรติบัตรศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้ารับมอบเกียรติบัตรศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

You may also like...