“วันถวัลย์ ดัชนี” ๒๕๕๙

tawan2
ดร.ถวัลย์ ดัชนี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒ ที่จังหวัดเชียงราย ดร.ถวัลย์ ดัชนี เป็นบุตรของนายศรี และนางบัวคำ (พรหมสา) ดัชนี ซึ่งดร.ถวัลย์ ดัชนี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๔ คน ดร.ถวัลย์ ดัชนี ได้สมรสกับนางตำเอ้ย และมีบุตรชาย ๑ คน คือ นายดอบธิเบศร์ ดัชนี และถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สิริรวมอายุได้เกือบ ๗๕ ปี ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้ขอแสดงความระลึกถึงท่านอาจารย์ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ด้วยการแสดงภาพ “พญาคชสาร” ที่ท่านอาจารย์ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดแสดงให้เข้าชม ณ หอนิทรรศการ ๑๗ ศิลปินเชียงราย (Chiangrai Art Museum) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงในหนังสือ CHIANGRAT Issue 005/2016 ให้ผู้สนใจภายนอกได้ทราบโดยทั่วถึงกันอีกด้วย

tawan1

You may also like...