โครงสร้างบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงสร้างบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


                                                                                                                

                                                                                อาจารย์ ดร.สุภาพร เตวิยะ                                                     อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
                                                                 รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                         รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                           นายเจษฎา สอนบาลี                                                นางสาวสมลักษณ์ ยาเจริญ                                               นายอณุสรณ์ บุญเรือง
                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ                                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                                                             

                            นางสุรีย์ ใจดี                                              นายศิวัชโณทัย กุคำใส                                นางสาวศศิธร หาสาตร์สิน                                  นายกฤตภาส ยะกันโท
                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                      นักวิชาการศึกษา

You may also like...

ใส่ความเห็น