การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • SONY DSC

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และวางกรอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...