คุณสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

Suwatคุณสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
เกิด 13 พฤศจิกายน 2514 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 24/6 ม.11 ถ.เลียบคลอง 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี 12170
ทำงาน ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร.0-2549-3278, 0-2577-5646,0-1989-8305
อีเมล์ suwatsaenkattiyarat@yahoo.com , jintanakarn.suwat@gmail.com
การศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรมไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวโรฒประสานมิตร สาขาทัศนศิลป์ (MFA)

 ************************************************************
การแสดงเดี่ยว
พ.ศ. 2537 ชุดพุทธลีลาในจินตนาการ ณ หอศิลป์อหิงสา
พ.ศ. 2545 ชุดสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ ณ 9 Art แกลเลอรี่
พ.ศ. 2546 ชุดพุทธปรัชญา : พุทธานุภาพ ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่
รางวัลเกียรติยศ
พ.ศ. 2529 รางวัลโล่เกียรติยศอันดับ 3 โปสเตอร์การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอาเชี่ยน
พ.ศ. 2529-30 นักเรียนตัวอย่าง กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2530 รางวัลที่ 1 การประกวดประดิษฐ์ภาพจากตราไปรษณีย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2531 รางวัลเกียรติยศเหรียญบรอนซ์ จากประเทศตุรกี
พ.ศ. 2532 รางวัลที่ 1 ออกแบบของที่ระลึกจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกเข้ารับทุนเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ วังปลายเนิน
พ.ศ. 2536 รางวัลเหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
มหาชน
พ.ศ. 2536 รางวัลที่ 1 โปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2541 ศิษย์แผ่นทอง คณะศิลปประจำชาติ วิทยาเขตเพาะช่าง
พ.ศ. 2542 รางวัลชนะการประกวดภาพร่างต้นแบบทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ ขยายใหญ่ติดตั้ง ณ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ. 2543 รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาศิลปกรรม “งานราชมงคลวิชาการ”
พ.ศ. 2544 รางวัลที่ 1 เหรียญทองจิตรกรรมแบบไทยประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2544 ได้รับเชิญจากสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติแสดงภาพเขียนในหัวข้อ
“ผู้ลี้ภัย” ณ. วังสวนผักกาด
พ.ศ. 2545 รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ที่ควรยกย่อง สาขาศิลปกรรม“งานราชมงคลวิชาการ”
พ.ศ. 2547 รางวัลโล่ห์ผู้มอบผลงานให้หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย

You may also like...