คุณพรมมา อินยาศรี

Promma

คุณพรมมา อินยาศรี

ข้อมูลส่วนตัว

พรมมา อินยาศรี

เกิด  1 กุมภาพันธ์ 2505 จังหวัดลำปาง

ที่อยู่  หอศิลป์บ้านนายพรมมา 115 หมู่ 10 บ้านป่ายางน้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โทร  053-662469 , 0895633325

Email = prommagallery_@hotmail.com

เว็บไซต์   www.prommagallery.com

การศึกษา  คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 ************************************************************

ผลงานการแสดง

2539

 • แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
 • แสดงงานศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โดยธนาคารไทยพาณิชย์

2540

 • แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 21 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

2541

 • แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 22 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

2542

 • แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม โดยธนาคารกสิกรไทย
 • แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 23 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

2543

 • แสดงเดี่ยวชุด “โลหะปราสาทล้านนา” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 • แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 24 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
 • แสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2545

 • แสดงเดี่ยวชุด “ดินแดนแห่งพลังศรัทธา” ณ สุรพลแกเลอรี่ กรุงเทพฯ

2547

 • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ Asian – Japan Art Exhibition 2004 Amarin Hall , Amarin Plaza Bangkok.

2548

 • นิทรรศการ ศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

 • นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวง ราชพฤกษ์ 2549
 • นิทรรศการศิลปกรรม สรวยศิลป์ ศิลปินเหนือ ณ ศูนย์ศิลปะ PCC กรุงเทพฯ

2550

 • นิทรรศการศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน – ไทย ยวี่ซี – ล้านนา ณ มหาวิทยาลัย ยวี่ซี นอร์มอล ประเทศจีน

2551

 • แสดงเดี่ยวชุด “ไตรภูมิ” ณ สีลมแกเลอรี่ กรุงเทพฯ
 • International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008
 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2552

 • นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา

2553

 • นิทรรศการศิลปกรรม “แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือด สานทอฝัน สล่าล้านนา” ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 ************************************************************

เกียรติประวัติ

2527

 • รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มล้านนา ณ หอสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่

2538

 • เกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1

2539

 • รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

2540

 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 21

2541

 • รางวัลชมเชยการประกวดจิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยระดับ ประชาชนบุคคลทั่วไป

2543

 • รางวัลชนะเลิศภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ผลงานจริงติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง

2546

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

2547

 • รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพุทธศาสนา

2550

 • รางวัลพิเศษ ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมศิลป์ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จัดโดยธนาคารกสิกรไทย

2551

 • ร่วมโครงการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่ ผลงานติดตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 ************************************************************

Profile PROMMA INYASRI

Born 1 February 1962 , Lampang Thailand

PROMMA Gallery 115 M.10 Ban PayangnoiT.WiangnuearA.Wiangchai Chiang Rai 57210

Tel : 0-5376-9109, 08-9563-3325

E-mail  = prommagallery_@hotmail.com
Website  www.prommagallery.com

Education    Department of Fine Arts Rajamangala institute of Technology Northern Campus
Chiang Mai

 ************************************************************

Solo Exhibition

2000

 • Palace of Lanna by Promma Inyasri at THE LIVING ROOM Sheraton Grande Sukhumvit Bangkok , Thailand.

2002

 • Realm of Great Faith Surapon Gallery Bangkok Thailand.

2008

 • DRI POOM by Promma Inyasri at The Srilom Gallery Art Space Bangkok

Selected Exhibition

1984

 • Student’s art Exhibition 25th Anniversary Payap Regional Collage , Chiang Mai.

1991-1999

 • Art Exhibition at Oripian Gallery Chiang Mi.
 • The Thai Farmers Bank painting Competition in Celebration of the Auspicious occasion of the Eightieth Brithday of H.H. Somdet Phra Nyanasamvara, the 19th Supreme Patriarch of Thailand in the year 1993 Thailand Cultural Center Bangkok.
 • Realistic Paintings Exhibition promote by Thai Farmers Bank . The 1st 2nd Thailand ASEAN Art Exhibitions (The Philip Morris Group of companies) at The national gallery Bangkok
 • The “Terd Lah Kanchanapisek Sompoch” at Imperial Hotel Bangkok
 • The Thai Farmers Bank Painting competition in Celebration of the 50th anniversary of His Majesty the King’s Accession to the throne in the year 1996
 • The 20th , 22nd ,23rd and 24th Bua Luang Exhibition of paintings (Musical Art Center Bangkok)
 • The 2nd and 3rd Panasonic Contemporary Painting Exhibition at The National Gallery Chao Fa Road Bangkok

2000

 • An Exhibition of sketches and models in Celebration of H.M. The King’s 6 the cycle.

2001

 • “The centenary art humbly submitted to her in heaven” Art and Cultural Center , Chiang Rai Rajabhat University

2002

 • “Chiang Rai City of Art” at The Chiang Rai Crats Distribution and Encored Demonstration Center Chiang Rai Thailand

2003

 • “Exhibition of Visual Art” at The Mai Sai Art Gallery Archtect.

2004

 • “Chiang Rai Art of Museum” At the Chiang Rai Crafts Distribution and Encored Demonstration Center Chiang Rai Thailand.
 • The 26th Bua Luang Exhibition of paintings 2004 . The Queen’s Gallery Bangkok.
 • Asian – Japan Art Exhibition 2004 Amarin Hall Amarin Plaza Bangkok.

2005

 • The 27th Bua Luang Exhibition of paintings 2005. The Queen’s Gallery Bangkok

2006

 • Lanna Contemporary Art PCC Art Gallery.
 • Art 2006 Contemporary Art Exhibition Promotion Plaza East SCB Park Plaza.
 • The Special Art Exhibition at Royal Flora Ratchapruek 2006 at Royal Pavilion at Royal Flora Ratchapruek 2006 Chiang Mai.

2007

 • Kasikorn Bank Painting Competition in The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday “King Bhumibol Adulyadej The Great Achiever”
 • GMS Art exhibition (China – Thai : Yuxi – Lanna) Yuxi Normal University China.

2008

 • International Art Exchange Thailand – USA – Ynnan 2008. Art and Culture Center Rajabhat Institute Chiang Rai
 • Painting Exhibition to commemorate The King’s 80th Birthday “King Bhumibol Adulyadej The Great Archiever”

2009

 • GMS Art Exhibition 2009 : Lanna – Xishuangbanna

 ************************************************************

Awards

 • 2nd Prize 5th Northern Youth’s Art Exhibition By Lanna Artists Group.
 • Honorable Mention 1st ASEAN Art Awards by Philip Morris Group of Companies.
 • 3rd Prize Bronze Medal Traditional Art Section. The 21st Bua Luang Art Exhibition.
 • Honorable Mention Exhibition of Art Sinha’s 65th Anniversary
 • Prize Award Winner Sketches and Modals in Celebration of H.M. The King’s 6th cycle Birthday Anniversary on the 5th December 1999.
 • 2nd prize Silver Medal Traditional Art Section. The 24th Bua Luang Art Exhibition.

2003

 • Honorary Aard From Rajamongala Institute of Tehnoloby, Northern campus ,Chiang Mai , for a graduate who has made an outstanding contribution to art in Thailand.

2004

 • Sema Dhamajakra Award from the Thai Royal family for preserving thai and Buddhist Culture in Art.

2007

 • Certificate in recognition of outstanding skill in Art and Craft from the support Arts and Crafts International Center of Thailand (public Organization)
 • Selected to join the project of artistic celebration marking the auspicious occation of H.M. King Rama IV 80th Birthday , for his artistic portrayal of H.M. king Rama IV 80th Birthday, for his artistic portrayal of H.M.’s many achievements. This work is now on permanent display at Petchaboon Civic Hall . From office of Contemporary Art and Culture Ministry of Culture, Thailand.
 • Special Award, Thai Farmers Bank painting Competition in celebration of the auspicious occasion of H.M. King Rama IV’s 80th Birthday , 5 December 2007.

You may also like...