สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Blog

โครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย